• പൊതുസ്ഥലത്ത് ടാബ്‌ലെറ്റ് മോണിറ്ററിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സ്ത്രീ കൈ
  • ബാനർ1
  • ഉൽപ്പന്ന_ബാനർ1
  • ബാനർ21

1-5 ഇഞ്ച് TFT LCD ഡിസ്പ്ലേ