• പേജ്_ബാനർ
  • പേജ്_ബാനർ1

ഫാക്ടറി ടൂർ

pcap ടച്ച് പാനൽ
3.5 ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ
spi tft ടച്ച് സ്ക്രീൻ
tft സ്ക്രീൻ ടച്ച്
5 വയർ റെസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് പാനൽ
കപ്പാസിറ്റീവ്, റെസിസ്റ്റീവ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ
ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ
ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മൊഡ്യൂൾ
lcd ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
മൾട്ടി ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ
lcd ltps ഡിസ്പ്ലേ
ക്യാമറ എൽസിഡി സ്ക്രീൻ
2.4 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ
ടിഎഫ്ടി എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ
4 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ടച്ച് ഷീൽഡ്
കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച്, റെസിസ്റ്റീവ് ടച്ച്
ips സ്ക്രീൻ പാനൽ
TFT LCD സ്ക്രീനുകൾ
ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ക്രീൻ
lcd ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂൾ
7 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ
പോർട്ടബിൾ എൽസിഡി സ്ക്രീൻ
7 ഇഞ്ച് tft ഡിസ്പ്ലേ
3.2 ടിഎഫ്ടി എൽസിഡി ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ
5 വയർ ടച്ച് പാനൽ
ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടിഎഫ്ടി എൽസിഡി
tft സ്ക്രീൻ ടച്ച്
lcd tft ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ
സംവേദനാത്മക ഡിസ്പ്ലേ
lcd ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ
റൗണ്ട് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ
20x4 എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ
എൽസിഡി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
7 ഇഞ്ച് ഐപിഎസ് ഡിസ്പ്ലേ